Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Data

15.07.2022 12 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRYNICA-ZDRÓJ, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184358

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ

ul. J.I. KRASZEWSKIEGO 7
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju uchwały Nr XLVI.352.2022  z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krynica-Zdrój.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15.07.2022 r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy- Zdroju, przesyłać na adres Urzędu: ul. Kraszewskiego 7, 33 - 380 Krynica- Zdrój, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: ugukry@ns.onet.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Krynicy-Zdroju.

 

                                                                                                                                   Burmistrz Krynicy-Zdroju

                                                                 Piotr Ryba

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,1510482,klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-celu-realizacji-wniosku-o-sporzadzeniezmian.html

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu