Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.06.2022

Icon
Data

30.06.2022 4 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHEŁMIEC, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184359

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA CHEŁMIEC

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Chełmiec uchwały Nr XXXIII/859/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec, oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

            Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2022 r.

            Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Chełmiec, Papieska 2, 33-395 Chełmiec, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@chelmiec.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Chełmiec.

 

Wójt Gminy Chełmiec

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu