Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DUSZNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185224

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA DUSZNIKI

GMINA DUSZNIKI - Company Logo

ul. SPORTOWA 1
64-550 DUSZNIKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

  1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 położonej na terenie obrębu Sędzinko”

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XLIII/281/21 z dnia 30 czerwca 2021r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu :

 

  1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 położonej na terenie obrębu Sędzinko”

 

wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.06.2022r. do 18.07.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Duszniki w zakładce Planowanie  Przestrzenne.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 24.06.2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 1000,  z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej z uwagi na utrzymujący się stan epidemii oraz o możliwości i sposobie udziału w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, będzie można uzyskać  w Referacie Rozwoju Gospodarczego, tel. 61 29 19 075 wew.102.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta  lub  ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2022r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

 

            Wójt Gminy Duszniki

                                                                                        

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urzad@duszniki.eu.

2. Urząd będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie http://www.duszniki.eu/ochrona-danych-osobowych

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu