Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

799 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Poddębice, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185281

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

GMINA PODDĘBICE

ul. ŁÓDZKA 17/21
99-200 PODDĘBICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel: (43) 871 07 28 lub (43) 871 07 38

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU BURMISTRZA PODDĘBIC

Z DNIA 08 CZERWCA 2022r.

Burmistrz Poddębic informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach przy ulicy Łódzkiej 17/21 - I piętro oraz na stronie internetowej Gminy Poddębice www.gmina.poddebice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wyszczególnionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poddębice położonej  w Poddębicach w obrębie Nr 6, który odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2022 roku /czwartek/ o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach przy ulicy Łódzkiej 17/21
- II piętro Sala Konferencyjna Nr 201
. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym stanowiących własność Gminy Poddębice

Położenie nieruchomości: Poddębice obręb 6

Numer działki: 4/11

Nr Kw: SR2L/00018768/5

Pow. w m2: 4115 m2

Opis nieruchomości:

Nieruchomości położona jest w bardzo dogodnej lokalizacji ze względu na sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości. Położenie pomiędzy pięknym parkiem, a obiektem z basenami termalnymi – Termy Poddębice – dają przedmiotowej nieruchomości wiele możliwości dla potencjalnych nabywców.

Budowa Term Poddębice została już zakończona i są oddane do użytkowania. Ze względu na bliskość term lokalizacja przedmiotowej działki zyskuje na atrakcyjności. W odległości ok. 100 m zlokalizowany jest budynek poddębickiego szpitala stanowiącego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne. Niecałe 400 metrów łączy nieruchomość z centrum miasta, w którym znajdują się punkty handlowo – usługowe i obiekty użyteczności publicznej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Na nieruchomości usytuowane są:

sieć ciepłownicza

sieć wody termalnej x3

sieć teletechniczna

sieć elektroenergetyczna średniego napięcia

sieć gazowa oraz przyłącze gazowe

sieć kanalizacji deszczowej

Nowi właściciele działki nr 4/11 obręb 6 miasta Poddębice zobowiązani są do zapewnienia dostępu do urządzeń wyżej wymienionych sieci dla prowadzenia prac eksploatacyjnych i napraw przez zarządców tych sieci, a w przypadku kolizji z przyszłym zagospodarowaniem działki usunięcia kolizji własnym kosztem i staraniem.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Poddębice przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/291/20 Rady Miejskiej w

Poddębicach z dnia 21 grudnia 2020 roku nieruchomości oznaczone są symbolem UZP(PG):

1) przeznaczenie: teren zabudowy usługowej z zielenią urządzoną w obszarze górniczym;

2) zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów;

3) zasady zagospodarowania, z uwzględnieniem przepisów ogólnych:

a) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń związanych z wykorzystywaniem wód geotermalnych, w szczególności z wytwarzaniem

energii cieplnej, wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji, uzdatnianiem wody,

b) lokalizacja obiektów budowlanych i usług pełniących funkcje:

- lecznicze, rehabilitacyjne, w tym balneologiczne,

- rekreacyjne, wypoczynkowe, SPA and wellness,

- badawczo-rozwojowe,

- zakwaterowania, zwłaszcza obiekty hotelowe, w tym w formie małych obiektów wypoczynkowych, konferencyjne i gastronomiczne,

c) w szczególności lokalizacja:

- budynków szpitali i zakładów opieki medycznej,

- budynków sportu, budowli sportowych i terenowych urządzeń sportowych, w szczególności boisk (również z trybuną), siłowni, skateparków, parków

linowych,

- oranżerii, wiat, altan, szklarni,

- obiektów służących koncertom i przedstawieniom,

- powierzchni ekspozycyjnych,

- placów zabaw,

- urządzeń rekreacyjnych, w szczególności ścianek wspinaczkowych, urządzeń do gier plenerowych,

- obiektów małej architektury, zwłaszcza fontann i wodotrysków,

- wolnostojących form plastycznych,

- zbiorników wodnych,

- tężni solankowych,

- zieleni urządzonej, w tym ogrodów,

d) lokalizacja parkingów, dróg wewnętrznych, ciągów spacerowych i rowerowych;

e) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, zwłaszcza: pawilonów wystawowych, przekryć namiotowych i powłok pneumatycznych, stanowisk

handlowych.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

Granice nieruchomości nie będą wznawiane przez sprzedającego.

Cena nieruchomości w złotych: 799.000,00 zł (w tym VAT)

Wadium w złotych: 79.900,00 zł

Postąpienie w złotych: 8.000,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

wpłacą gotówką (przelewem) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości t.j. 79.900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Poddębicach Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr 87 9263 0000 0000 0013 2000 0005 w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. /piątek/. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek

przedłożą podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym w/w nieruchomości.

Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem.

Szczegółowych informacji dot. przetargu udziela Referat

Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach (pokój Nr 101, 103, I piętro, tel: (43) 8710728 lub (43) 8710738)

od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

Burmistrz Poddębic

(-) Piotr Sęczkowski

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu