Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

172 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wola Krzysztoporska, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185294

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

ZABORNIAK KACZMAREK ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA

ul. SIENKIEWICZA 13 LOK. 2
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Piotr Zaborniak - Syndyk masy upadłości Jacka Czarczyńskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie ofert organizowanym w celu wyboru nabywcy:

  1. prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Woli Krzysztoporskiej, przy ul. Tadeusza Kościuszki 21 m. 36, wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą), o łącznej powierzchni 65,22 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00087405/8, o wartości oszacowania wynoszącej 161.000,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  2. prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu, położonej w Woli Krzysztoporskiej, oznaczonej numerem działki 644/46 o powierzchni 26 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00066861/9, o wartości oszacowania wynoszącej 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych).

Łączna cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 172.000,00 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 lipca 2022 r. do godziny 15.00 na adres Syndyka: Piotr Zaborniak Kancelaria Adwokacka Oddział w Piotrkowie Tryb. ul. Sienkiewicza 13 lok. 2, 97 – 300 Piotrków Tryb., z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU LOKALU W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Szczegółowe wymogi oferty określa Regulamin konkursu ofert, dostępny w kancelarii Syndyka.

Przystępujący do konkursu ofert, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 28 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy) wpłacić wadium w kwocie 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych), przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jacka Czarczyńskiego o numerze: 09 1140 2004 0000 3102 7872 6257 (mBank S.A.).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w kancelarii Syndyka w dniu 29 lipca 2022 r., a o rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani tego samego dnia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – na adres e-mail i numer wskazany w ofercie.

Regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości są wyłożone do wglądu w biurze syndyka pod adresem: 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. H. Sienkiewicza 13 lok. 2. (pierwsze piętro) i mogą być udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (prośbę o udostępnienie materiałów dotyczących przetargu należy kierować na adres kancelaria@zaborniak.pl lub piotr@zaborniak.pl) Szczegółowych informacji na temat przetargu oraz przedmiotu sprzedaży udzielić może syndyk telefonicznie pod numerem tel. 044 610 30 14 lub 697 090 667 albo pod wskazanym wyżej adresem e-mail (preferowany kontakt mailowy).

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. V Wydział Gospodarczy pod sygnaturą akt V GUp 111/20.

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość jest zamieszkana przez upadłego i członków jego rodziny, oględzin przedmiotu przetargu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin z syndykiem.

Piotr Zaborniak

Syndyk masy upadłości

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu