Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BRZESKO, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185265

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W BRZESKU

ul. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 51
32-800 BRZESKO

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj., Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały nr XLVI/367/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko.

Granice obszaru objętych sporządzeniem zmiany studium przedstawia załącznik graficzny zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku - BIP.

Wnioski dotyczące zmiany studium mogą być wnoszone w formie:

  1. papierowej na adres: Urząd Miejski w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko,
  2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Wnioski do sporządzenia zmiany studium należy przekazać w terminie do dnia 08.07.2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2022 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres umbrzesko@brzesko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Burmistrz Brzeska.

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu