Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185402

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT POZNAŃSKI

ul. JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

Z dnia 09 czerwca 2022r.

Działając na podstawie art.11a ust.1, art.11d ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.), oraz na podstawie art.49 i art.61 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Pani Julity Szczepaniak Pełnomocnika Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 22.04.2022r. (data wpływu), uzupełniony
w dniu 07.06.2022r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej (2512P) – ulicy Rabowickiej polegającej na budowie chodnika na wysokości działki ewid. 303/65 w m. Jasin – gmina Swarzędz” (znak sprawy: WD.6740.11.2022.MA).

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;

- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;

- pogrubionym drukiem zaznaczono działki niezbędne dla realizacji inwestycji.

- podkreśleniem oznaczono nr działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Gmina Swarzędz

Jednostka ewidencyjna: 302116_5, Gmina Swarzędz

Obręb: 0006 Jasin

ark. 9, dz. o nr ewid. 303/55, 306/1, 303/65 (303/86, 303/87)

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie zatwierdzać projekt zagospodarowania terenu
i projekt architektoniczno-budowlany i zatwierdzać podział nieruchomości.

Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu  w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 13.06.2022r., tj. od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, urzędu gminy właściwego ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz
w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60‑823 Poznań (I piętro, pokój 142, tel.61-8410-562), w godzinach pracy Urzędu.

Z aktami sprawy można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia wizyty: telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail: zrid@powiat.poznan.pl. Ewentualne wnioski, uwagi można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP,  do dnia 
28 czerwca 2022r.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu