Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZWIERZYN, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185423

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ZWIERZYN

ul. WOJSKA POLSKIEGO 8
66-542 ZWIERZYN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WÓJT GMINY ZWIERZYN

ogłasza

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Zwierzynie

 Nr przetargu: ZP.6840.1.2.2022

Miejsce położenia nieruchomości– Zwierzyn

Nr działki – 823/2

Powierzchnia działki – 57 509 m2

Cena wywoławcza wynosi 776 371,50 zł

Wadium – 50 000,00 zł

Minimalne postąpienie – 7 764,00 zł

 

Działka niezabudowana gruntu o nr 823/2  – 57 509m², w tym Lzr/RVI, Bi. Do działki dojazd jest z drogi wojewódzkiej nr 156. W pobliżu działki przechodzi prąd oraz gaz który należy można doprowadzić do w/w nieruchomości. Konfiguracja powierzchni terenu zbliżona do płaskiej, z niewielkimi lokalnymi nierównościami i dołami. Działka jest porośnięta sosnami, świerkami, wierzbą oraz osiką.

 

Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Zwierzyn pokój nr 15.

 

Dla terenu, w którym położona jest przedmiotowa działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwierzyn określa ten obszar jako tereny przemysłowe

 

Obciążenia: w/w nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń

Zobowiązania: w/w nieruchomość nie ma żadnych zobowiązań

 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr GW1K/00029504/0

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą określone wyżej wadium na konto Urzędu Gminy Zwierzyn, nr 68 8362 0005 4200 1384 2000 0160 prowadzone przez Lubusko Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku, O/Zwierzyn, najpóźniej do dnia  22 sierpnia 2022 roku (liczy się data wpływu środków na konto Urzędu Gminy Zwierzyn).W tytule prosimy wpisać nr działki oraz miejsce położenia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym będzie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Obowiązek zapłaty ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium upływa do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi kupujący.

 

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

Bliższych informacji na temat powyższego przetargu udziela Urząd Gminy Zwierzyn, pokój nr 22, tel. 7617580

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu