Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

62 600,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

07.07.2022 6 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sulistrowice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185432

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Zapytania można kierować pod numerami: 71 363 20 74, 698 934 460 w godzinach od 10.00 do 15.00, kdp@kdp.net.pl.

 

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCIACH WROCŁAW, SULISTROWICE, ŻERNIKI WROCŁAWSKIE, 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Alicji Kijak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości

UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCIACH:

- UDZIAŁ w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej położonej w Sulistrowicach o powierzchni 1.922 m2, składającej się z działki 470/6, AM- 1, obręb 0018, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00302001/4,

za cenę nie niższą niż 56.052 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote);

- UDZIAŁ w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej położonej w Sulistrowicach o powierzchni 2.338 m2, składającej się działek gruntu o następujących numerach 471, 470/3 i 571/1, obręb 0018, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00092643/0,

za cenę nie niższą niż 62.600 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych);

- UDZIAŁ w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej o powierzchni 938 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni 217,72 m2 położonej w Żernikach Wrocławskich przy ulicy Orlej 13, składającej się z działki 122/10, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00034315/2,

za cenę nie niższą niż 437.225 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych);

- UDZIAŁ w wysokości ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Szybowcowej 25 składającej się z działki 5/86, am-3, obręb 0027,  o powierzchni 2.616 m2 wraz z prawem własności nieruchomości odrębnego od gruntu budynku również w udziale wynoszącym 1/2, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00094425/0,

za cenę nie niższą niż 1.520.839 zł (milion pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych).

* Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 7 lipca 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław. * Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 20 % na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 62 1090 2473 0000 0001 4969 9445, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”. * Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej. * Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 363 20 74, 698 934 460 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: kdp@kdp.net.pl. * Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2022 r. * Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu