Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JASIEŃ, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185446

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIEJSKI W JASIENIU

URZĄD MIEJSKI W JASIENIU - Company Logo

ul. XX LECIA 20
68-320 JASIEŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                                                               B U R M I S T R Z  J A S I E N I A

                                                                               o g ł a s z a

                          IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej w Golinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 43/1 o pow. 0.8044 ha, stanowiącej własność Gminy Jasień, dla której Sąd Rejonowy w Żarach –Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1R/00044532/6 (bez obciążeń i zobowiązań). Dla terenu obejmującego nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień nieruchomość  znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „UO”- teren o dominującej zabudowie usługowo-oświatowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 836,70 m². Jest to budynek parterowy w kształcie litery ”E” w części z  poddaszem użytkowym o pow. 19,55 m² i strychem,  bez podpiwniczenia. Na działce zlokalizowany jest parterowy budynek gospodarczy bez podpiwniczenia, nie wyposażony w instalacje (pustostan).W budynku znajduje się 31 pomieszczeń w tym pomieszczenia kotłowni ze składem opału. Budynek wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej( szambo na terenie posesji), centralnego ogrzewania z własnej kotłowni na opał stały.

Cena wywoławcza wynosi: 550 000,00  zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 września  2022 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Jasieniu przy ul. XX Lecia 20 sala posiedzeń nr 107.

Wadium w wysokości 80.000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu (PLN) do dnia 25 sierpnia 2022 r. w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  w PKO BP SA  Żary  Nr 53 1020 5460 0000 5002 0006 0475

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu  25 sierpnia 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie. Przy zakupie nieruchomości będąc cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,  wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego i opłaty sądowej. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium (oryginał), dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych  wypisu z rejestru sądowego oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Pierwszy przetarg odbył się 1 lipca 2021 r. Drugi przetarg odbył się 1 grudnia 2021 r. III przetarg odbył się 4 maja 2022 r.

Dodatkowe informacje można  uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, pokój  nr  213 i 212 tel. (0-68)457-88-95 (92)

 

Jasień, dnia  09.06.2022 r.                                                                 

 

                                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                                                   /-/ Andrzej Kamyszek

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu