Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BEŁCHATÓW, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185424

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT BEŁCHATOWSKI

ul. PABIANICKA 17/19
97-400 BEŁCHATÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Starosta Bełchatowski

zawiadamia

że na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13.05.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa odcinka ulicy Przemysłowej od km –0+034.92 do km 0+774.38 o długości 809.30 m wraz z infrastrukturą techniczną"

w zakresie:

- przebudowy nawierzchni drogowej wraz ze wzmocnieniem podłoża,

- budowy nawierzchni drogowej wraz ze wzmocnieniem podłoża,

- budowy skrzyżowania wraz z budową odcinka drogi gminnej,

- przebudowy skrzyżowań,

- budowy zatok autobusowych wraz z budową wiat przystankowych,

- budowy i przebudowy zjazdów publicznych,

- budowy ciągów pieszo-rowerowych wraz ze ścieżką rowerową,

- budowy chodników,

- budowy rowów drogowych,

- budowy ogrodzeń ochronno-naprowadzających płazy,

- rozbiórki konstrukcji istniejących nawierzchni drogowych oraz chodników,

- budowy obiektów inżynierskich,

- budowy zbiornika wodnego,

- rozbiórki kanalizacji deszczowej,

- budowy kanalizacji deszczowej,

- rozbiórki sieci wodociągowej

- budowy sieci wodociągowej,

- budowy sieci oświetlenia ulicznego,

- przebudowy rozdzielnicy oświetlenia ulicznego,

- rozbiórki napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV,

- budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV napowietrzno-kablowej,

- budowy kanału technologicznego,

- rozbiórki teletechnicznej kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi,

- budowy kanalizacji kablowej ze studniami.

Działki istniejącego pasa drogowego znajdujące się w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji (niepodlegające podziałowi): powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. ewid. 17, dz. nr ewid.: 138.

Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału (poszerzenie pasa drogowego):

powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. ewid. 22, dz. nr ewid.: 196 (196/1*, 196/2), 194 (194/1*, 194/2), 193 (193/1*, 193/2), 192 (192/1*, 192/2), 191 (191/1*, 191/2), 190 (190/1*, 190/2), 189 (189/1*, 189/2), 188/2 (188/3*, 188/4), 187/2 (187/3*, 187/4), 186 (186/1*, 186/2), 185 (185/1*, 185/2), 184 (184/1*, 184/2), 183/2 (183/3*, 183/4), 181 (181/1*, 181/2), 180 (180/1*, 180/2), 179 (179/1*, 179/2), 178 (178/1*, 178/2), 177 (177/1*, 177/2), 176 (176/1*, 176/2), 174/2 (174/3*, 174/4),

powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 17, dz. nr ewid.: 175 (175/1*, 175/2), 174 (174/1*, 174/2), 173 (173/1*, 173/2), 172 (172/1*, 172/2), 171 (171/1*, 171/2), 170 (170/1*, 170/2), 169 (169/1*, 169/2), 168 (168/1*, 168/2), 167 (167/1*, 167/2), 212 (212/2*, 212/1, 212/3), 165 (165/2*, 165/1, 165/3), 164 (164/1*, 164/2), 162 (162/1, 162/2), 161 (161/1*, 161/2), 160 (160/1*, 160/2), 159 (159/1*, 159/2), 158 (158/1*, 158/2), 157 (157/1*, 157/2), 156 (156/1*, 156/2), 155 (155/1*, 155/2), 154 (154/1*, 154/2), 153 (153/1*, 153/2), 152 (152/1*, 152/2), 139 (139/2*, 139/1), 79/4 (79/6*, 79/7).

Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji w całości przechodzące pod pas drogowy:
powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz. nr ewid.: 195,
powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 17, dz. nr ewid.: 178, 177, 176, 79/5, 78

Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla: budowy tymczasowych obiektów budowlanych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy i przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy zjazdów:
powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz. nr ewid.: 171, 202/3, 176 (176/2), 174/2 (174/4), 174/1, 200
powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 17, dz. nr ewid.: 179, 212 (212/1), 165 (165/1), 80/5, 80/4, 79/4 (79/7), 31/3.

Działki objęte inwestycją, w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji, stanowiące tereny wód płynących lub tereny linii kolejowych, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji: powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. ewid. 17, dz. nr ewid.: 137
(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie z gwiazdką nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową)
 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się projekt podziału nieruchomości.

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 11 d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Informuję, że można zapoznać się z ww. wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami i dokumentami i składać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 26, 97-400 Bełchatów, pokój nr A26, teł. 44 635-86-41) w godzinach urzędowania (pon., śr.-pt. godz. 7.30-15.30, wt. godz. 7.30-18.00).

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu