Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

UŚCIE GORLICKIE, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185363

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY UŚCIE GORLICKIE

ul. UŚCIE GORLICKIE 80
38-315 UŚCIE GORLICKIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                       O G Ł O S Z E N I E  WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE             

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029) oraz uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/181/20 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2020r. sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie

z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie – w obrębie złoża kruszywa naturalnego „Hańczowa 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 21 czerwca do 12 lipca 2022r. w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 6.

Projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego jw. odbędzie się w dniu 5 lipca 2022r. w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie w pokoju Nr 6 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie – w obrębie złoża kruszywa naturalnego „Hańczowa 2” i do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Uście Gorlickie w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Uście Gorlickie (38-315 Uście Gorlickie 80) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: (gmina@usciegorlickie.pl) i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2022r.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

1)   dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do   momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)  administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Uście Gorlickie, z siedzibą: 38-315 Uście Gorlickie  80, tel. (18) 351 60 41, e-mail: sekretariat@usciegorlickie.pl,

3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag  bez rozpoznania,

4)  składający uwagi  ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)   składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9 , 11 i art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

7)  składający uwagi  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi,

8)  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: kedzierski@adwokacikancelaria.pl                                                     

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu