Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

132 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

19.07.2022 18 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LĘBORK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185464

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU - Company Logo

ul. ARMII KRAJOWEJ 14
84-300 LĘBORK

                             Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 90/15 o powierzchni 967m² położonej w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ul. Portowej, uregulowanej w księdze wieczystej: SL1L/00000500/8

Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się dnia 10.05.2022 r.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 90/15 o powierzchni 967mzgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku w zakresie obowiązującym oznaczone tam tereny elementarne 2.MN.11, KD.D.06, KD.D.07 i fragment terenu 2.UG.12 zatwierdzoną Uchwałą Nr XVII-230/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 marca 2016 roku (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z dnia 10 maja 2016 roku, poz. 1745)  znajduje się na terenie elementarnym 2.MU.20 o przeznaczeniu- tereny mieszkaniowo-usługowe.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 90/15 o powierzchni 967m2 zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi użytek RV

Grunt przeznaczony do zbycia podlega ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) z wyłączeniem rozdziału 2 ustawy.

Nieruchomość stanowiąca działkę 90/15 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebność gruntowa przejazdu i przechodu na  rzecz Zakładu Energetycznego Okręgu Nadmorskiego.

 

Cena wywoławcza wynosi 132.000,00 zł.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazany rachunek bankowy. Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 19.07.2022r. o godzinie 10.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 13.000,00 zł.  Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać nie później niż do dnia  13.07.2022 r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 Bank Polska Kasa Opieki SA w Lęborku. W razie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunku najpóźniej w dniu  13.07.2022r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadium wniesione przez uczestników przetargu, który przetarg wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestników przetargu oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 21.07.2022r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim lub przelewem do dnia  21.07.2022r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta Lęborka

                                                                                                                                                Witold Namyślak

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu