Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185317

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA SOSNOWIEC

GMINA SOSNOWIEC - Company Logo

ul. AL.ZWYCIĘSTWA 20
41-200 SOSNOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sosnowiec położonych w Sosnowcu w rejonie ul. L. Wasilewskiego i ul. Długiej, ozn. geodezyjnie jako działki: nr 2525/6 o pow. 550 m², nr 2525/7 o pow. 647 m², nr 2525/8 o pow. 627 m², nr 2525/9 o pow. 623 m², nr 2525/10 o pow. 619 m², nr 2525/11 o pow. 623 m², obręb Sosnowiec 0012, wpisanych w księdze wieczystej nr KA1S /00086644/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 208/19W).

Działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

1.Cena wywoławcza netto do przetargu wynosi:

a) dla dz. nr 2525/6 o pow. 550 m² - 107.000,00 zł

b) dla dz. nr 2525/7 o pow. 647 m² - 126.000,00 zł

c) dla dz. nr 2525/8 o pow. 627 m² - 151.000,00 zł

d) dla dz. nr 2525/9 o pow. 623 m² - 158.000,00 zł

e) dla dz. nr 2525/10 o pow. 619 m² - 157.000,00 zł

f) dla dz. nr 2525/11 o pow. 623 m² - 158.000,00 zł

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz.931)

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w ustalonej wysokości oraz w wyznaczonym terminie.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2021r. od godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307, II piętro.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 20.000,00 zł na każdą działkę (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania, tj. wygrania licytacji. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej nieruchomości, należy dokonać wpłaty wadium w ilości odpowiadającej liczbie działek , które zainteresowany przetargiem zamierza nabyć ( wielokrotność kwoty wadium). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 11.07.2022r. do godz.18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 11.07.2022r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie www.sosnowiec.pl.

6. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tel. 32 29 60 412.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu