Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIECIE, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185400

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWIECIE

ul. WOJSKA POLSKIEGO 124
86-100 ŚWIECIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 

            Na podstawie art. 49, art. 49a i 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)  

BURMISTRZ ŚWIECIA 

zawiadamia, że w dniu 09.06.2022 r. na wniosek Pana Mariusza Grochowskiego, działającego z pełnomocnictwa: Cargill Poland  
Sp. z o. o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, została wydana decyzja nr 56/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego, obejmującej budowę budynku ekspedycji, budowę wiaty garażowej na samochody ciężarowe, rozbudowę istniejącego budynku magazynowego, rozbiórkę estakady nadziemnej oraz przebudowę zewnętrznej infrastruktury technicznej, w zabudowie produkcyjnej, na terenie działek nr 423/16 i 423/26, obręb ewidencyjny Przechowo (0002), jednostka ewidencyjna Świecie- Miasto. 

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pok. nr 5, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 730 do 1530, wtorki w godzinach od 7.30 do 16.00 oraz piątki w godzinach od 7.30 do 15.00. 

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia w terminie 14 dni od daty dokonania w/w zawiadomienia.   

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,  
w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. 

Zgodnie z art. 49b § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. 

Zgodnie z art. 49b § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu