Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIĘKINIA, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184899

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIĘKINIA

GMINA MIĘKINIA - Company Logo

ul. KOŚCIUSZKI 41
55-330 MIĘKINIA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĘKINIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białków – aktywność gospodarcza” w gminie Miękinia

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Nr XIV/143/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białków – aktywność gospodarcza” w gminie Miękinia,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białków – aktywność gospodarcza” w gminie Miękinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miękinia www.miekinia.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miekinia.pl w zakładce "Obwieszczenia". Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, sala 312 (II piętro) o godzinie 11.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski lub uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@miekinia.pl opatrzone tematem „Uwaga do mpzp Białków”. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Miękinia z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r. Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@miekinia.pl. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Miękinia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miękinia.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie  internetowej Gminy Miękinia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

 

WÓJT GMINY MIĘKINIA

mgr Jan Marian Grzegorczyn

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu