Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LUBIN, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185166

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W LUBINIE

URZĄD MIEJSKI W LUBINIE - Company Logo

ul. KILIŃSKIEGO 10
59-300 LUBIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 85

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie uchwały Nr XXXV/258/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 85 dla terenu ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego ul. Kolejowej na odcinku od Alei Generała Broni Stanisława Maczka do ul. 1 Maja, południową granicą ul. 1 Maja do terenu kolejowego, wschodnią granicą terenu kolejowego od ul. 1 Maja do Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, północno-wschodnią granicą pasa drogowego Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Alei Niepodległości, zachodnią oraz południowo- zachodnią granicą pasa drogowego ul. Mikołaja Kopernika od Alei Niepodległości do skrzyżowania z ul. Odrodzenia, południową granicą pasa drogowego ul. Odrodzenia stanowiącą granicę planu miejscowego Nr 66 do granicy planu miejscowego Nr 66; granicą planu Nr 66 do Potoku Baczyna, północno-zachodnią i zachodnią granicą potoku Baczyna do mostu w ciągu Alei Generała Broni Stanisława Maczka, północną granicą pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka od Potoku Baczyna do ul. Kolejowej; zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 5 lipca 2022 r. na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin lub drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do planu Nr 85” na adres:  kontakt@um.lubin.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Lubina  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przepisami, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/ w zakładce „Planowanie przestrzenne – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Rejestr obowiązujących planów miejscowych”.

PREZEDENT MIASTA LUBINA

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu