Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SKWIERZYNA, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185543

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

GMINA SKWIERZYNA

GMINA SKWIERZYNA - Company Logo

ul. RYNEK 1
66-440 SKWIERZYNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA Nr 8/2022 Burmistrza Skwierzyny z dnia 9 czerwca 2022r.

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż - po ustanowieniu odrębnej własności- samodzielnego lokalu, którego Gmina Skwierzyna jest właścicielem, stanowiącego obecnie samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 44,09m2, położony na parterze budynku mieszkalnego o numerze porządkowym 3, przy ul. Za Wartą w Skwierzynie, składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki, kotłowni oraz przedpokoju. Do lokalu mieszkalnego przynależą pomieszczenia: piwnica o pow. użytk. 5,94m2 i pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. użytk. 41,18m2. W wyniku wyodrębnienia własności lokalu nabywcy lokalu przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 235/1000 części w prawie własności działki oznaczonej nr ewid. 67/1 o pow. 0,2763ha, obręb 1 Skwierzyna i w takim samym udziale w częściach wspólnych wyżej opisanego budynku jako prawo związane z własnością lokalu.

Dla nieruchomości zabudowanej, w której część budynku stanowi w/w samodzielny lokal mieszkalny Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00038355/8. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów.

Zgodnie z planem zagospodarowania prze­strzennego miasta Skwierzyna, uchwalonym uchwałą Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z 24 czerwca 2010r., działka wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem „MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się dnia 19 lipca 2022r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100), w tym cena udziału w prawie własności gruntu: 21.940,00 zł.

Wysokość wadium – 10 % ceny wywoławczej tj. 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, z określeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy, z zastrzeżeniem § 5 rozporządzenia, najpóźniej do dnia 13 lipca 2022r. włącznie. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Skwierzyna nr 94 8367 0000 0405 6166 1420 0004 prowadzony przez Lubuski Bank Spółdzielczy. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłaty wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika do tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną, jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Wpłacone wadium uprawnia do licytacji nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić jednorazowo, przed zawarciem
w formie aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.).

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Skwierzynie: www.bip.skwierzyna.pl i www.skwierzyna.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok.10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu