Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PSZCZEW, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185567

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA PSZCZEW

ul. RYNEK 13
66-330 PSZCZEW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Pszczew, 14 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSZCZEW

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, dla terenu położonego przy ul. Żurawiej w obrębie Pszczew

                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 poz. 503), art.  39  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  3 października  2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały nr XXXI.242.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, dla terenu położonego przy ul. Żurawiej w obrębie Pszczew

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew dla terenu położonego przy ul. Żurawiej w obrębie Pszczew

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 czerwca do 15 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew (pok. 14), w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pszczew.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  24 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, pokój nr 14.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Pszczew w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 sierpnia 2022 r.:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@pszczew.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, w godzinach pracy Urzędu,

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pszczew.

 

Wójt Gminy Pszczew

 

Józef Piotrowski

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Pszczew jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
 2. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Pszczew, z siedzibą: ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.
 4. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
 7. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę.
 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pszczew: e-mail:  dpo@pszczew.pl. 
 9. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.pszczew.pl na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu