Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SZYDŁOWIEC, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185671

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU

ul. PL. M. KONOPNICKIEJ 7
26-500 SZYDŁOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                                                                                           Szydłowiec, dnia 8 czerwca 2022 r.

GN.6853.16.2022.TB                                                                            

                                                  

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1899 ze zm.)

Starosta Szydłowiecki

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 143005_5.0012 Sadek, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, oznaczonej jako działka nr 578 o pow. 0.39 ha, właściciel: Józef Berus s. Franciszka i Julianny, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów obrębu 143005_5.0012 Sadek, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, celem wykonania przez Polską Spółkę Gazownictwa, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów robót związanych z budową sieci gazowej PE (Polietylen) średniego ciśnienia.

W toku przeprowadzonych czynności ustalono, iż właściciel nieruchomości oznaczonej jako działka nr 578 Józef Berus nie żyje i nie zostało po nim przeprowadzone postępowanie spadkowe, co uniemożliwia ustalenie osób, którym przysługują prawa rzeczowe do wymienionej działki.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym do przedmiotowych nieruchomości przysługują prawa rzeczowe, do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do siedziby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 170, pok. 201, tel. 48 617 04 65 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte będzie postępowanie w trybie art. 124 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu