Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SZYDŁOWIEC, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185676

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU

ul. PL. M. KONOPNICKIEJ 7
26-500 SZYDŁOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Szydłowiec, dnia 8 czerwca 2022 r.

GN.6853.18.2022.TB

 O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124b w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

 Starosta Szydłowiecki

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 143005_5.0017 Wola Korzeniowa, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, oznaczonej jako działki:

– nr 327/2 o pow. 0.0353 ha i nr 328/2 o pow. 0.1545 ha, właściciel: Stanisław Krydus
s. Kazimierza i Jadwigi oraz Teresa Krydus c. Stanisława i Franciszki

oraz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 143005_5.0008 Majdów, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, oznaczonej jako działka:

nr 15 o pow. 0.10 ha, właściciel: Marian Karpeta s. Jakuba i Marianny oraz Marianna Karpeta c. Edwarda i Zofii

zgodnie z wypisem z rejestru gruntów obrębu 143005_5.0017 Wola Korzeniowa, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski i obrębu 143005_5.0008 Majdów, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, celem wykonania przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin robót związanych
z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że w przypadku nieruchomości oznaczonej jako działki nr 327/2 i nr 328/2 w miejscowości Wola Korzeniowa współwłaściciel Stanisław Krydus nie żyje i nie zostało po nim przeprowadzone postępowanie spadkowe, natomiast w przypadku nieruchomości oznaczonej jako działki nr 15 w miejscowości Majdów właściciele: Marian Karpeta i Marianna Karpeta nie żyją i nie zostało po nich przeprowadzone postępowanie spadkowe, co uniemożliwia ustalenie osób, którym przysługują prawa rzeczowe do wymienionych działek.

            W związku z powyższym wzywa się osoby, którym do przedmiotowych nieruchomości przysługują prawa rzeczowe, do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do siedziby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości Starostwa
Powiatowego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 170, pok. 201,
tel. 48 617 04 65 w godzinach od 7.30 do 15.30.

            Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte będzie postępowanie w trybie art. 124b w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu