Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

918 810,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185760

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego Instem sp. z o.o. w upadłości w Krakowie

w ramach postępowania upadłościowego sygn. akt VIII GUp 1192/21/S

zaprasza do składania pisemnych ofert

na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego o numerze LU4 o powierzchni 148,80 m2, położonego w budynku przy ul. Majora Łupaszki 17 w Krakowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00523656/0. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń – sali obsługi i pomieszczenia gospodarczego. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 14880/259477 części w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00465160/1.

Sprzedaż następuje z wolnej ręki, na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2022 r. do sygn. akt VIII GUp 1192/21/S i wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej. Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 918.810,00 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100) brutto, co odpowiada cenie 747.000,00 zł netto.

Termin składania pisemnych ofert na zakup prawa własności nieruchomości do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 74.700,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 18 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 19 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl.

Można je również uzyskać w godzinach 9.00–15.00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny lokalu, możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu z kancelarią syndyka pod numerem telefonu (12) 623 54 21 ewentualnie pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji, jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Kraków, dnia 10 czerwca 2022 r.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu