Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

898 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Rączna, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185786

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA LISZKI

GMINA LISZKI - Company Logo

ul. LISZKI 230
32-060 LISZKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 12 257-65-57

PPG.6840.9.2022                                                                  Liszki, dnia 10 czerwca 2022 roku

 

Wyciąg z ogłoszenia

Wójt Gminy Liszki

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki
położonej w miejscowości Rączna, gmina Liszki objętej
Księgą Wieczystą
nr KR1K/00028763/8 utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2
i 2202/2 o łącznej pow. 0,3648ha.

 

Cena wywoławcza wynosi: 898.000,00 zł brutto ( w tym 23% VAT)

(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) 

Wadium wynosi: 170.000,00 zł

(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 12:00 w budynku GOPS, który znajduje się przy ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki (obok OSP Liszki).

Wadium w wysokości 170.000,00 zł należy wpłacić do dnia 25 sierpnia 2022 roku na rachunek Urzędu Gminy Liszki nr:  71  8591  0007  0210  0000  0068  0014  prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Liszkach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w pieniądzu (PLN) w podanej wyżej wysokości i terminie - w tytule należy podać: „wadium dz. nr 1380/2, 1381/2 i 2202/2 obr. Rączna”.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Decyduje data wpływu na konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Rączna zatwierdzonym Uchwałą XXIX/327/2017 z dnia 13.01.2017 (Dz.U. z dnia 18.01.2017 poz. 587) działki nr 1380/2, nr 1381/2 i nr 2202/2 położone w miejscowości Rączna znajdują się w terenie zabudowy usługowej U.

Pełna treść niniejszego ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w  budynku Urzędu Gminy w Liszkach znajdującym się przy ul. Mały Rynek 18  oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki www.bip.malopolska.pl/ugliszki w zakładce GEODEZJA/SPRZEDAŻ DZIAŁEK GMINNYCH i na stronie internetowej www.liszki.pl w zakładce Sprzedaż działek gminnych.

Informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji Urzędu Gminy Liszki ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki pokój nr 3, tel. 12 257-65-57.

                                                                                                                                 

Wójt Gminy Liszki

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu