Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LISZKI, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185791

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA LISZKI

GMINA LISZKI - Company Logo

ul. LISZKI 230
32-060 LISZKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WÓJT GMINY LISZKI

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LISZKI z dnia 14 czerwca 2022 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów– obszar 1,
  2. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica – obszar 2,
  3. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Liszki,
  4. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i Baczyn– obszar 1,
  5. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ściejowice.

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j. 2022.03.02) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. 2022.05.16) oraz

Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XXXIV/491/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.,

Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XXXVI/505/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.,

Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XXXVI/506/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.,

Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XXXVI/511/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.,

Uchwały Rady Gminy Liszki Nr XXXVII/526/2022 z dnia 22 marca 2022 r.

 

z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian poniżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłącznie w zakresie:

  1. wsi Kryspinów - obszar 1 (zmiana Uchwały nr XX/270/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w zakresie: § 37 ust. 4 pkt 3, § 37 ust. 5 pkt 1, § 37 ust. 5 pkt 5, § 53 ust. 4);
  2. wsi Morawica- obszar 2 (zmiana Uchwały nr XXI/295/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2020 r. w zakresie: § 48 ust. 5, § 54 ust. 4);
  3. wsi Liszki (zmiana Uchwały nr XXX/425/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 12 sierpnia 2021 r. w zakresie: § 7 ust. 2), § 32 ust. 4 pkt 4 lit. e, § 32 ust. 5 pkt 3, § 35 ust. 4 pkt 1, § 35 ust. 5 pkt 5 oraz pkt 6);
  4. wsi Mników i Baczyn - obszar 1 (zmiana Uchwały nr XXIV/329/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie: § 19, § 53, § 59, § 61 ust. 4);
  5. wsi Ściejowice (zmiana uchwały nr XXVII/383/2021  z dnia 6 maja 2021 r. w zakresie: § 18 ust. 9 pkt 3, § 18 ust. 9 pkt 8, § 21 ust. 5, § 30 – w zakresie ustaleń dla terenu UP4, § 32 ust. 4 pkt 1).

w dniach od 22 czerwca do 22 lipca 2022 r.

w budynku Urzędu Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 18, pok. 4,

w dn. wt.-pt. w godz. 9.30 – 11.00

w poniedziałki w godz. 15.00 – 16.30

 

Konsultacje z udziałem projektanta (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu) odbędą się w dniach: 27 czerwca i 4 lipca (poniedziałek) od godziny 1200 do godziny 1400.

Projekty zmian planów zostaną również udostępnione do wglądu w ww. okresie na stronie internetowej Urzędu www.liszki.pl w zakładce Zmiany planistyczne oraz na stronie BIP Urzędu Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Liszki, ul. Tyniecka 1, Liszki (dawny bud. GOK, nad pocztą) sala obrad.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektów zmian planów.

 

Równocześnie informuję, że zgodnie z pismami RDOŚ odpowiednio:

OO.410.6.1.2022.MZi z dnia 08.02.2022 r. dot. MPZP Kryspinów – obszar 1;

OO.410.6.15.2022.MZi z dnia 05.04.2022 r. dot. MPZP Morawica – obszar 2;

OO.410.6.13a.2022.MZi z dnia 26.04.2022 r. dot. MPZP Liszki;

OO.410.6.14a.2022.MZi z dnia 27.04.2022 r. dot. MPZP Mników i Baczyn– obszar 1;

OO.410.6.17.2022.MZi z dnia 07.04.2022 r. dot. MPZP Ściejowice;

oraz PPIS odpowiednio:

NZ-PZ-90830-6/22 ZL/2022/01/489 z dnia 14.02.2022 r. dot. MPZP Kryspinów – obszar 1;

NZ-PZ-90830-15/22 ZL/2021/03/451 z dnia 16.03.2022 r. dot. MPZP Morawica – obszar 2;

NZ-PZ-90830-17/22 ZL/2022/03/452 z dnia 21.03.2022 r. dot. MPZP Liszki;

NZ-PZ-90830-16/22 ZL/2022/03/457 z dnia 15.03.2022 r. dot. MPZP Mników i Baczyn – obszar 1;

NZ-PZ-90830-19/22 ZL/2022/03/1162 z dnia 06.04.2022 r. dot. MPZP Ściejowice;

odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektów zmian planów.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Liszki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (proszę o dołączenie mapy z zaznaczeniem działki), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.08.2022 r.

Uwagi wnoszone mogą być w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym za pomocą poczty elektronicznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Liszki z siedzibą: ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki; tel: 12 2576531; e-mail: ug@liszki.pl.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@liszki.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4)  Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrana, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Równocześnie informuję, że:

- z dokumentacją projektów planów, w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPIS można zapoznać się w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu;

- uwagi będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Liszki w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Wójta Gminy publikowanego na stronie BIP Urzędu Gminy Liszki w zakładce Zmiany planistyczne.

 

 

                                                                        Wójt Gminy Liszki

 

 

/-/ Paweł Miś

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu