Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MRĄGOWO, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34153102

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE

ul. KRÓLEWIECKA 60A
11-700 MRĄGOWO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. 89 741-90-23)

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn.zm./ oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1218/2022 z dnia 30 maja 2022 roku.

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

 

Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrągowie przy ulicy Bohaterów Warszawy, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działka nr 158/2 o powierzchni 106 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00042029/6.

 

Ze względu na fakt, że działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, uzasadniona jest sprzedaż działki w przetargu ograniczonym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35.000 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 5.250 złotych (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Teren ten wyposażony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną. Wszystkie instalacje znajdują się w pobliżu działki.

Przez teren działki przechodzi gazociąg, sieć telekomunikacyjna oraz napowietrzna linia energetyczna.

Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A24U czyli teren zabudowy usług nieuciążliwych.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

1. Wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2022 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

2. Posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności lub użytkowania wieczystego do nieruchomości, oznaczonych jako działka nr 4-148/1 lub 4-144/3, czego dowodem będzie oświadczenie złożone na druku wydanym przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 49).

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 22 lipca 2022 roku. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi warunki uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A do godziny 15.00.

 

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 2 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 lipca 2022 roku o godz. 14.00.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.   

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A w sali nr 1 o godzinie 10-tej.

Na zbycie nieruchomości odbył się I przetarg w dniu 5 kwietnia 2022 roku.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/.

Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn.zm./. 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. 89 741-90-23).

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu