Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Siedlec Duży, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185175

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 102/19, GKm 26/22 

w dniu 30.06.2022 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Komornika 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 14/p1, 

rozpocznie się druga licytacja w trybie licytacji określonej w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) następujących nieruchomości: 

położonej pod adresem: Siedlec Duży w rejonie ul. Jana Pawła II, gm. Koziegłowy, dla której Sąd Rejonowy Myszków Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00108602/9. 

Nieruchomość składa się z: działki ewidencyjnej nr 1164/2 o powierzchni 1.1011 ha. Kształt działki zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 20 m i długości ok. 220 m. Obszar nieogrodzony, pokryty zielenią nieurządzoną. Działka nie jest uzbrojona w jakiekolwiek urządzenia infrastruktury technicznej. Położona przy drodze dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: na długości ok. 4 m od strony granicy północnej tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na pozostałej powierzchni tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Suma oszacowania wynosi 56 680,00 zł.  

Cena wywołania jest równa połowie sumy oszacowania i wynosi 28 340,00 zł. 

Rękojmia 5668,00 zł. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. 

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. 

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Myszkowie, ul. Kopernika 4.  

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Komornik Sądowy 

Mateusz Czapliński 

Pouczenie: Zgodnie z art. 10136 § 1 kpc, jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postępowania stosownie do art. 954 kpc.  

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu