Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185316

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA SOSNOWIEC

GMINA SOSNOWIEC - Company Logo

ul. AL.ZWYCIĘSTWA 20
41-200 SOSNOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu :

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza ustny przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę na czas nieoznaczony grunt będący własnością Gminy Sosnowiec położony w Sosnowcu przy ul. Bohaterów Monte Cassino, stanowiący część nieruchomości, ozn. geodezyjnie nr 2119/5, nr 2119/7, nr 2120/3, obręb Zagórze z przeznaczeniem pod budowę boksu garażowego nr 6, o pow. 20 m², znajdującego się w kompleksie projektowanych garaży.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania obszar ten oznaczony jest symbolem E.15 Ug i przeznaczony jest pod usługi (obiekty i urządzenia zaplecza technicznego motoryzacji – garaże), w tym sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

1. Stawka wywoławcza do przetargu na miesięczny czynsz dzierżawny za grunt o pow. 20 m² wynosi netto 30,00 zł.

Miesięczny czynsz dzierżawny jest opodatkowany podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23% wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2022r., poz.931).

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15.07.2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

3. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 30.00 zł (słownie trzydzieści złotych.). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 11.07.2022r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 11.07.2022r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

4. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie www.sosnowiec.pl.

5. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ignacego Mościckiego 14, pokój 419, IV piętro, tel. 32 296 04 12.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu