Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIECIE, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185771

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWIECIE

ul. WOJSKA POLSKIEGO 124
86-100 ŚWIECIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) 

BURMISTRZ ŚWIECIA 

zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Wojciecha Ignarskiego, działającego z pełnomocnictwa: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, 86-105 Świecie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilania działki nr 295/10 w miejscowości Głogówko Królewskie, na terenie części działek nr 2352 i 340/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Głogówko Królewskie, jednostce ewidencyjnej Świecie, gm. Świecie, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 5, 5a, 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga uzgodnienia z Starostą Świeckim (w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz ochrony gruntów rolnych), Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Ministrem Klimatu i Środowiska, Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Chojnicach oraz Burmistrzem Świecia (w zakresie dróg gminnych).   

W związku z powyższym pismem z dnia 10.06.2022r. zwrócono się do w/w organów  
o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) strony postępowania uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. 

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pok. nr 5,  
w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach  
od 7.30 do 15.30, wtorki w godzinach od 7.30 do 16.00 oraz piątki w godzinach od 7.30 do 15.00. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu