Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

45 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kromołów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185752

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA ZAWIERCIE

ul. LEŚNA 2
42-400 ZAWIERCIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr  ew. 1177/2, obręb Kromołów przy ul. Siewierskiej 18 

  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3109/1, obręb Kromołów o powierzchni 0,0342 ha, położona przy ul. Siewierskiej 18, księga wieczysta nr CZ1Z/00065603/2, rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: B 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 40MNU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. 

  1. Cena wywoławcza: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć  tysięcy złotych 00/100) zwolniona  
    z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

  2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 21.07.2022 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w sali narad (parter).

  1. Wysokość wadium: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej, wpływ najpóźniej w dniu 15.07.2022 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805. Za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Zawiercie. 

  2. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia oraz warunków przetargu: 

- na tablicy ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 

- na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, w zakładce: przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022, 

- na stronie internetowej www.zawiercie.eu, w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia 

  1. Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać  
    w Wydziale Nieruchomości, Gospodarki Miejskie i Transportu Urzędu Miejskiego w Zawierciu pod numerem tel. 32 494 12 30, 32 494 12 57 w godzinach pracy urzędu. 

Prezydent Miasta Zawiercie 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu