Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185678

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Inne

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Company Logo

ul. RYNEK 1
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent  Miasta Chorzów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Chorzów wynoszący 4/6 w lokalu mieszkalnym nr 4 usytuowanym w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Karpackiej 29a wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 osoby fizycznej w ww. lokalu. 

Dane geodezyjne: 

Nieruchomość położona w Chorzowie przy ul. Mieczysława Karłowicza 26, 28-44a, ul. Karpackiej 27-29a, i ul. Waleriana Łukasińskiego 33, obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 1349/27 o powierzchni 7.629 m2, zapisana w księdze wieczystej KA1C/00019009/3 – zgodnie z zapisem w w/w księdze wieczystej stanowi współwłasność Miasta Chorzów i osób fizycznych. Wspólnotą Mieszkaniową „Nasze Domy” Chorzów ul. Karłowicza 26/44a, Karpacka 27/29a, Łukasińskiego 33, zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Batory” z siedzibą w Chorzowie przy ul. Ks. Bpa Józefa Gawliny 33. 

Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Karpackiej 29a, zapisanego w księdze wieczystej KA1C/000020453/0, stanowi współwłasność w udziałach 4/6 części Miasta Chorzów i 2/6 części osób fizycznych (dwóch współwłaścicieli w udziałach po 1/6 części). Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 43,00 m² oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 9,27 m2. 

Przeznaczenie: MW/G – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Dział III księgi wieczystej KA1C/000020453/0 zawiera wpis dotyczący roszczenia, w dziale IV w.w. księgi wpis o hipotece umownej zwykłej. 

Cena wywoławcza udziału wynoszącego 5/6 części w prawie własności lokalu mieszkalnego – 103.336,00 zł, w tym: 

- udział 5/6 w wartości lokalu – 87.391,26 zł, 

- udział 5/6 w wartości ułamkowej części prawa własności gruntu – 15.944,74 zł. 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

Sprzedaż lokalu następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. 

Cena zbycia nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 

Wadium w wysokości 10.340,00 zł uczestnicy przetargu winni wpłacić przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1,  41 – 500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 w terminie najpóźniej do dnia 04.08.2022 r. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Chorzów. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 

Oświadczenie (druk do pobrana w siedzibie Urzędu Miasta pok. 425) uczestnicy przetargu winni złożyć najpóźniej do dnia 04.08.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pokój 425. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1,  II piętro, w sali 236 dnia 9 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 

W dniu 01.06.2022 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta: w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia urzędowe/nieruchomości zabudowane na sprzedaż.  

Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 429, tel. 32 416 50 00 wew. 386 lub, mail: szczygiel_m@chorzow.eu

Prezydent  Miasta Chorzowa ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.   

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu