Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁĄCKO, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185598

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY ŁĄCKO

ul. ŁĄCKO 445
33-390 ŁĄCKO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

PNO.6721.2.2021 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łącko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) oraz uchwały Rady Gminy Łącko nr 37/XXX/2021 z dnia 12.03.2021 r., 148/XXXIX/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A” i „B”,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – Część „A” i „B” obejmującej tereny położone w Kicznia, Jazowsko – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21.06.2022 r. do 15.07.2022 r. w Urzędzie Gminy Łącko w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 21. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 15.07.2022 r. w Urzędzie Gminy w Łącku w pokoju nr 21 o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 1.08.2022 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Łącko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Łącko (pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.30–15.30). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Łącko (33-390 Łącko, Łącko 445) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres e-mail: gmina@lacko.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Osoby posiadające e-dowód, które złożą wnioski/ uwagi za pośrednictwem np. poczty elektronicznej, nie muszą ich opatrywać podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łącko.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu