Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHEŁMIEC, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185609

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA CHEŁMIEC

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WBG.6722.1.4.2022 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Chełmiec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

     „Chełmiec IV, VI” Gminy Chełmiec

Na podstawie art.17 pkt.  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 247 z późń. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXVIII/692/2021 z dnia 15.09.2021 r., Nr XXVIII/699/2021 z dnia 15.09.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV, VI” Gminy Chełmiec

z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV, VI” Gminy Chełmiec, obręb Krasne Potockie oraz Świniarsko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 21.06. - 15.07.2022 r. w Urzędzie Gminy Chełmiec w godz. pon. – pt.: 7.30 do 15.30 w pokoju nr 5. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 15.07.2022 r. w Urzędzie Gminy w Chełmiec w pokoju nr 5 o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 01.08.2022 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Chełmiec w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Chełmiec (pon. - pt.: 7.30 – 15.30). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Chełmiec (33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@chelmiec.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Osoby posiadające e-dowód, które złożą wnioski/uwagi za pośrednictwem np. poczty elektronicznej nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Chełmiec.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu