Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHEŁMIEC, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185611

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA CHEŁMIEC

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WBG.6722.1.6.2022

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Chełmiec

przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Chełmiec

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam:

  1. O podjęciu przez Radę Gminy Chełmiec Uchwały:
  • Nr XXXII/799/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec, obręb Świniarsko,
  • Nr XXXII/823/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec, obręb Wielogłowy,
  1. O przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 11.07.2022 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Chełmiec w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Chełmiec (pon. - pt.: 7.30 – 15.30). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Chełmiec (33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2) lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@chelmiec.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Osoby posiadające e-dowód, które złożą wnioski/uwagi za pośrednictwem np. poczty elektronicznej nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Wójt Gminy Chełmiec.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu