Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁĄCKO, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185381

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY ŁĄCKO

ul. ŁĄCKO 445
33-390 ŁĄCKO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

O G Ł O S Z E N I E 

                                         Wójta Gminy Łącko

    o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029)

                                                            z a w i a d a  m i a m:

  • o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwały Nr 150/XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Części „B” we wsiach; Kadcza, Łazy Brzyńskie, Jazowsko, Maszkowice i Zarzecze i uchwały Rady Gminy Łącko zmieniającej tę uchwałę Nr 81/XLIV/2022 z dnia 24 maja 2022r. dla terenów położonych w Kadczy i w Jazowsku (oznaczonych na załącznikach graficznych nr 2, 3 i 4 do uchwały zmieniającej);
  • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Wymienione wyżej uchwały udostępnienia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Łącko (https://bip.malopolska.pl/uglacko).

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie poddany postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. Wnioski do zmiany planu oraz wnioski i uwagi związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dot. zmiany planu można składać do wójta gminy Łącko w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łącko (33-390 Łącko) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: (gmina@lacko.pl) i platformy usług administracji publicznej ePUAP w terminie do dnia 7 lipca 2022r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łącko danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@lacko.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.lacko.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu