Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SZCZAWNICA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185449

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

ul. SZALAYA 103
34-460 SZCZAWNICA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Szczawnica, dnia 14 czerwca 2022 r.

Znak sprawy:

NPOŚ.6722.3.2018

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w gminie Szczawnica”.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w gminie Szczawnica”.

Projekt uchwały udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 22 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy - Referat Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica pok. 207, w godzinach pracy Urzędu, a także za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica oraz strony internetowej: www.szczawnica.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w godz. 14.00-17.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie uchwały, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r.:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica,
  • korespondencyjnie na adres ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica,
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP, jak i poczty elektronicznej w przypadku osób dysponujących podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: miasto@szczawnica.pl.

Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu