Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185627

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

RADOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości Jolanty Nity,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowej zabudowanej  położonej Radomiu przy ulicy Pacyńsiej 48

Przedmiotem przetargu jest:

  • udział 28/32 w nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Pacyńskiej 48, stanowiącej działkę nr 4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz niemieszkalnym. Powierzchnia działki wynosi 0,0876 ha, powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 206,80 m2, zaś użytkowa 254,27 m2. Powierzchnia budynku niemieszkalnego wynosi 62,00 m2.   Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1R/00016941/7.

Cena wywoławcza – cena oszacowania udziału wynosi 520.625,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości ING BANK ŚLĄSKI S.A. 56 1050 1793 1000 0092 0138 2620 z dopiskiem „wadium Jolanta Nita”.
  2. Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym
    i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.
  3. Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu przeglądać można w biurze Syndyka, ul. Pl. Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie  506 – 931 – 728.
  4. Oferty nabycia należy składać w  Biurze Syndyka, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom  lub przesłać listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg – Jolanta Nita”  oraz „nie otwierać” w terminie do 30 czerwca 2022 roku do godziny 10.00.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Pl. Jagielloński 7/1.
  6. Nieruchomość gruntową można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 506 – 931 – 728.
  7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu