Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185632

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości Bożeny Jurgi,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowych w Radomiu przy ulicy Jastrzębskiego 41

Przedmiotem przetargu jest:

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Radomiu przy ulicy Jastrzębskiego 41, oznaczonej jako działka numer 18/3, o powierzchni 0,0571 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1R/00090950/5 – „Nieruchomość 1”
 • Udział ½ w nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową, położonej w Radomiu przy ul. Jastrzębskiego 41, oznaczonej jako działka 18/2 o powierzchni 0.1005 ha dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1R/00090951/5 – „Nieruchomość 2

Cena wywoławcza, stanowiąca 75% wartości oszacowania, wynosi dla poszczególnych nieruchomości:

Nieruchomość 1 – 43.500 zł (słownie czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Nieruchomość 2 – 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości ING BANK ŚLĄSKI S.A. 38 1050 1793 1000 0092 8099 1911 z dopiskiem „wadium Bożena Jurga”.
 2. Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym
  i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.
 3. Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu przeglądać można w biurze Syndyka, ul. Pl. Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie  506 – 931 – 728.
 4. Oferty nabycia należy składać w  Biurze Syndyka, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom  lub przesłać listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg - Bożena Jurga”  oraz „nie otwierać” w terminie do 30 czerwca 2022 roku do godziny 10.00.
 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Pl. Jagielloński 7/1.
 6. Nieruchomość gruntową można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 506 – 931 – 728.
 7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu