Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARKA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185644

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARKA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości Marzeny Bekasiewicz,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowej zabudowanej  położonej w miejscowości Warka, przy ulicy Osiedle Kazimierza Pułaskiego 5.

Przedmiotem przetargu jest:

  • nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Warka, przy ulicy Osiedle Kazimierza Pułaskiego 5, stanowiąca działkę o nr ew. 1840/8, zabudowana budynkiem mieszkalnym z 1980 roku, piętrowym, podpiwniczonym, wolnostojącym. Powierzchnia działki wynosi 992 m2, powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 125,00 m2 (według kartoteki budynków). Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, park. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00058620/7.

Cena wywoławcza – cena oszacowania nieruchomości wynosi 410.000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości ING BANK ŚLĄSKI S.A. 57 1050 1777 1000 0022 4955 1801 z dopiskiem „wadium Marzena Bekasiewicz”.
  2. Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym
    i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.
  3. Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu przeglądać można w biurze Syndyka, ul. Pl. Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie  506 – 931 – 728.
  4. Oferty nabycia należy składać w  Biurze Syndyka, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom  lub przesłać listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg – Marzena Bekasiewicz”  oraz „nie otwierać” w terminie do 30 czerwca 2022 roku do godziny 10.00.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Pl. Jagielloński 7/1.
  6. Nieruchomość gruntową można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 506 – 931 – 728.
  7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu