Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kolonia Zakrzew, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185646

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

Kolonia Zakrzew

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości Grażyny Długosz,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowej niezabudowanej  położonej we wsi Kolonia Zakrzew, gmina Zakrzew.

Przedmiotem przetargu jest:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Kolonia Zakrzew, gmina Zakrzew, oznaczona jako działka nr 88/2. Powierzchnia działki wynosi 0,4670 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1R/00097083/5.

Cena wywoławcza – cena oszacowania nieruchomości wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych, 00/100).

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości ING BANK ŚLĄSKI S.A. 44 1050 1562 1000 0092 8345 5278 z dopiskiem „wadium Grażyna Długosz”.
  2. Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym
    i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.
  3. Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu przeglądać można w biurze Syndyka, ul. Pl. Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie  506 – 931 – 728.
  4. Oferty nabycia należy składać w  Biurze Syndyka, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom  lub przesłać listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg – Grażyna Długosz”  oraz „nie otwierać” w terminie do 30 czerwca 2022 roku do godziny 10.00.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Pl. Jagielloński 7/1.
  6. Nieruchomość gruntową można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 506 – 931 – 728.
  7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu