Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TYMBARK, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185680

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY TYMBARK

ul. TYMBARK 49
34-650 TYMBARK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TYMBARK

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tymbark Uchwały Nr XXXVI/276/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark. Granice terenu objętego zmianą nr 3 studium zostały przedstawione na załączniku graficznym do powyższej uchwały, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugtymbark,a,2112645,uchwala-nr-xxxvi2762022-rady-gminy-tymbark-z-dnia-13-maja-2022-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadz.html 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.

Wnioski należy składać do Wójta  Gminy Tymbark z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w terminie do dnia 7 lipca 2022r.:

  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49 lub na adres urzędu,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: ug.tymbark@tymbark.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2022r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tymbark.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Tymbark 34-650 Tymbark 49, reprezentowana przez Wójta Gminy Tymbark (dane kontaktowe: tel. 48 18 33 25 637, fax. 48 18 33 25 632, email: ug.tymbark@tymbark.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Tymbark danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu