Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TYMBARK, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185681

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY TYMBARK

ul. TYMBARK 49
34-650 TYMBARK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TYMBARK

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy zakładzie Tymbark-MWS w Tymbarku

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tymbark uchwały Nr XXXVI/277/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy zakładzie Tymbark-MWS w Tymbarku. Granice obszaru objętego planem miejscowym zostały przedstawione na załączniku graficznym do powyższej uchwały, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:    https://bip.malopolska.pl/ugtymbark,a,2112646,uchwala-nr-xxxvi2772022-rady-gminy-tymbark-z-dnia-13-maja-2022-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadz.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Tymbark z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz przedmiotu wniosku i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie do dnia 7 lipca 2022 r.

  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49 lub na adres urzędu,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: ug.tymbark@tymbark.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c), art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust.1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy zakładzie Tymbark-MWS w Tymbarku.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 7 lipca 2022 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug.tymbark@tymbark.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tymbark.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Tymbark 34-650 Tymbark 49, reprezentowana przez Wójta Gminy Tymbark (dane kontaktowe: tel. 48 18 33 25 637, fax. 48 18 33 25 632, email: ug.tymbark@tymbark.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Tymbark danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu