Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁUKOWICA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185691

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŁUKOWICA

ul. ŁUKOWICA 334
34-606 ŁUKOWICA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łukowica

Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz
Uchwały Nr
XVI/154/21 Rady Gminy Łukowica z  dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica,

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się

w dniach od 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

w budynku byłego gimnazjum w Łukowicy, 34-606 Łukowica 293
w pon., wt., śr. i pt. godz. 9-15, w czwartki w godz. 11-17.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 12.07.2022 r. o godzinie 1600

w budynku obory podworskiej w Łukowicy, Łukowica 566

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny od 27 czerwca 2022 r. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.lukowica.e-mpzp.pl

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Łukowica, 34-606 Łukowica 334 lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres gmina@lukowica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2022 roku

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łukowica.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu studium, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@lukowica.pl w terminie j.w.

Wójt Gminy Łukowica

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Łukowica z siedzibą 34-606 Łukowica 334, tel. (18) 330-50-21, mail: gmina@lukowica.pl.
  3. Dane są podawane w celu składania uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).
  5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu