Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIEDZIANA GÓRA, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185740

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIEDZIANA GÓRA

ul. URZĘDNICZA 18
26-085 MIEDZIANA GÓRA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Miedziana Góra, dnia 10.06.2022 r.

Znak: IGPOS.6722.5.2021

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.       z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1029) oraz     w związku z uchwałą Nr XXX/231/21 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, w godzinach pracy urzędu.

               Z projektem zmiany planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie się można również zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miedziana Góra pod adresem:

 http://www.miedzianagora.eobip.pl/bip_miedzianagora/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=184&layout=1&page=0

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2022 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.

               Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy wnosić do Wójta Gminy Miedziana Góra na adres: ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2022r.

               Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029) zwanej dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

  • projekcie zmiany nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra,
  • prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu.

               Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

               Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:

  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@miedziana-gora.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miedziana Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2022 r.

Uwagi  wniesione po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miedziana Góra.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu