Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185750

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Praca w sektorze publicznym

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2

ul. FREDRY 9
35-005 RZESZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9, tel. 853-54-66

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

OGŁASZA KONKURS OFERT

i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla następujących rodzajów świadczeń zdrowotnych

I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

- Porady lekarza POZ /poradnia ogólna, poradnia dziecięca/

II. DYŻURY LEKARSKIE W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

- W Ambulatorium Opieki Całodobowej w Sokołowie Młp. i Dynowie.

III. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

-    Porady z zakresu ginekologii: Błażowa, Rzeszów, Dynów, Hyżne, Głogów Młp., Sokołów Młp., Chmielnik

-    Porady z zakresu urologii: Rzeszów

-    Porady z zakresu chirurgii ogólnej: Błażowa, Dynów, Rzeszów

-    Porady z zakresu laryngologii: Tyczyn, Boguchwała, Rzeszów

-    Porady z zakresu laryngologii dziecięcej: Rzeszów

-    Porady z zakresu kardiologii: Rzeszów

-    Porady z zakresu medycyny pracy: Rzeszów

-    Porady z zakresu neurologii: Rzeszów, Boguchwała, Sokołów Młp.

-    Porady z zakresu ortopedii: Dynów, Sokołów Młp., Rzeszów

-    Porady z zakresu psychologii w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

-    świadczenia anestezjologa przy badaniach kolonoskopii, gastroskopii w pracowni endoskopii

IV. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W RZESZOWIE

-    badania USG, TK, Rtg

V. PODSTAWOWA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

- porady podstawowa opieka stomatologiczna w WOZ TRZCIANA

1.   Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie ZOZ Nr 2 Rzeszów, pok. 301, w godz. od 9.00 do 15.00 od dnia ukazania się ogłoszenia.

2.  Oferty w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w ZOZ Nr 2 Rzeszów, ul. Fredry 9 - w sekretariacie Dyrekcji, pok. nr 321, do dnia 30.06.2022 r. do godziny 10.00.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2022 r. o godzinie 10.00 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Personalnych.

4.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

5.  Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą obowiązywać do minimum 30.06.2023 r.

6.  Termin związania ofertą - do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.   Zespół Opieki Nr 2 w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny, jak również prawo przesunięcia terminu składania ofert.

8.  W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nic później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu