Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186032

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

ul. WYBRZEŻE SŁOWACKIEGO 12-14
50-411 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 71/770-40-57

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami położonych w Legnicy przy ul. Sokolskiej, oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr:

- 426/2 o pow. 0,0108 ha wraz z udziałem w wysokości 11% w działce nr 440, AM-3, obręb Piekary, KW LE1L/00069840/7 oraz KW LE1L/00104380/2 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Legnicy. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.163,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 00/100), w tym wartość dz. nr 426/2 - 29.150,00 zł, wartość 11% udziału w dz. nr 440 - 2.013,00 zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, w sali nr 017, parter, w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godz. 8.30. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100), w terminie do 29 lipca 2022 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w Santander Bank S.A. 95 1090 2398 0000 0001 4187 4534, tytułem: I przetarg Legnica ul. Sokolska, dz. nr 426/2, AM-3, obręb Piekary. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Urzędu w określonym wyżej terminie.

- 426/3 o pow. 0,0034 ha wraz z udziałem w wysokości 11% w działce nr 440, AM-3, obręb Piekary, KW LE1L/00069840/7 oraz KW LE1L/00104380/2 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Legnicy. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.213,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzynaście złotych 00/100), w tym wartość dz. nr 426/3 - 25.200,00 zł, wartość 11% udziału w dz. nr 440 - 2.013,00 zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, w sali nr 017, parter, w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godz. 10.30. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100), w terminie do 29 lipca 2022 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w Santander Bank S.A. 95 1090 2398 0000 0001 4187 4534, tytułem: I przetarg Legnica ul. Sokolska, dz. nr 426/3, AM-3, obręb Piekary. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Urzędu w określonym wyżej terminie.

- 426/4 o pow. 0,0036 ha wraz z udziałem w wysokości 11% w działce nr 440, AM-3, obręb Piekary, KW LE1L/00069840/7 oraz KW LE1L/00104380/2 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Legnicy. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.213,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzynaście złotych 00/100), w tym wartość dz. nr 426/4 - 25.200,00 zł, wartość 11% udziału w dz. nr 440 - 2.013,00 zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, w sali nr 017, parter, w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godz. 12.30. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100), w terminie do 29 lipca 2022 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w Santander Bank S.A. 95 1090 2398 0000 0001 4187 4534, tytułem: I przetarg Legnica ul. Sokolska, dz. nr 426/4, AM-3, obręb Piekary. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Urzędu w określonym wyżej terminie.

- 426/5 o pow. 0,0040 ha wraz z udziałem w wysokości 11% w działce nr 440, AM-3, obręb Piekary, KW LE1L/00069840/7 oraz KW LE1L/00104380/2 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Legnicy. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29.813,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 00/100), w tym wartość dz. nr 426/5 - 27.800,00 zł, wartość 11% udziału w dz. nr 440 - 2.013,00 zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, w sali nr 017, parter, w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godz. 14.30. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100), w terminie do 29 lipca 2022 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w Santander Bank S.A. 95 1090 2398 0000 0001 4187 4534, tytułem: I przetarg Legnica ul. Sokolska, dz. nr 426/5, AM-3, obręb Piekary. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Urzędu w określonym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: numer NIP, wydruk aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru, w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. W przypadku cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.umwd.dolnyslask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ulicy Walońskiej 3-5, we Wrocławiu. Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. nr 525 lub pod nr tel. 71/770-40-57

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu