Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186034

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości Eurocent S.A. w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki następujących praw majątkowych:

  1. prawa własności pakietu 100 (stu) udziałów w spółce Raven 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648097, co stanowi 50% udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75% wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 44.909,29 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 29/100);
  2. prawa własności pakietu 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów w spółce Toucan 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576701, co stanowi 99% udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75% wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 50.001,94 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy jeden złoty 94/100);
  3. prawa własności pakietu 1.950 (jednego tysiąca dziewięciuset pięćdziesięciu) udziałów w spółce Debtor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nabycińska 19/411, 53-677 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465814, co stanowi 97,5% udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75% wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 68.106,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześć złotych 95/100).

Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie ww. prawa majątkowe łącznie, jak również każde z ww. praw majątkowych osobno.

Warunki sprzedaży:

1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta – sprzedaż z wolnej ręki prawa majątkowe Eurocent S.A., sygn. akt VIII GUp 162/18”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 24.06.2022 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 24.06.2022 r. na rachunek bankowy o nr. 57 1240 4432 1111 0000 4721 5959.     

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 27.06.2022 r. o godz. 10.15 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie, ul. Wenecja 3/2.          

Szczegóły na:
www.zieciak.com.pl w zakładce ogłoszenia – inne.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu