Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LELÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185984

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA LELÓW

ul. SZCZEKOCIŃSKA 18
42-235 LELÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GR.6840.1.1.2022

WÓJT GMINY LELÓW ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 2,3981 ha stanowiącej własność Gminy Lelów położonej w obrębie Zbyczyce składającej się z działek:

• nr 264/5 o pow. 0,3722 ha składającej się z użytku Bi - 0,0785 ha oraz Ps VI - 0,2937 ha opisanej w księdze wieczystej KW CZ1M/00079801/1;

• nr 264/6 o pow. 0,3343 ha składającej się z Bi - 0,1164 ha oraz Ps VI - 0,2179 ha opisanej w księdze wieczystej KW CZ1M/00022206/6;

• nr 264/7 o pow. 0,9216 ha składającej się z użytku Bi - 0,1294 ha oraz Ps VI - 0,7922 ha opisanej w księdze wieczystej KW CZ1M/00022206/6;

• nr 265 o pow. 0,7700 ha składającej się z użytku R VI - 0,7700 ha opisanej w księdze wieczystej KW CZ1M/00021876/6.

Nieruchomość gruntowa w kształcie prostokąta, zabudowana czterema budynkami o łącznej powierzchni 1225 m2, z dostępem do drogi publicznej, publicznej sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczona symbolem 16 P - teren usług i obiektów produkcyjnych, magazynów i składów o stopniu uciążliwości nieprzekraczającym granic parceli. Nieruchomość wolna od obciążeń.

Działka nr 264/7 o pow. 0,9216 ha stanowi przedmiot:

•    umowy najmu nr 132/2021 z dnia 14 października 2021 r. dla części gruntu o pow. 1200 m2 wraz z wiatą „Kłobuck” o pow. 280 m2. Umowa zawarta na okres od 14 października 2021 r. do 13 października 2028 r. Czynsz najmu wynosi 400,00 zł netto plus podatek VAT;

•    umowy dzierżawy nr 103/2020 z dnia 31 marca 2020 r. dla części gruntu o pow. 1300 m2 wraz z jednym pomieszczeniem w budynku administracyjno-socjalnym o pow. 14 m2. Umowa zawarta na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2025 r. Czynsz dzierżawny wynosi 150,00 zł netto plus podatek VAT.

Budynek znajdujący się na działce nr 264/5 o pow. 0,3722 ha stanowi przedmiot umowy najmu nr 100/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. dla części budynku wiaty o pow. 162,80 m2. Umowa zawarta na okres od 9 sierpnia 2021 r. do 8 sierpnia 2024 r. Czynsz najmu wynosi 300,00 zł netto plus podatek VAT.

Cena wywoławcza 951 919,00 zł. Wysokość wadium 95 200,00 zł.

Po wylicytowaniu ceny nabycia do 25,02% uzyskanej ceny doliczony zostanie podatek VAT (stawka 23%) - dot. niezabudowanej działki nr ewid. 265.

Przetarg odbędzie się 18 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Lelów. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą w pieniądzu podane wadium na konto Gminy Lelów - KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2022 r. (liczy się data uznania rachunku UG).

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

•    dowód wniesienia wadium,

•    w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

•    w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

•    w przypadku wspólników spółki cywilnej - wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

•    w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

•    w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Całość wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Niestawienie się osoby, która wygrała przetarg, w celu zawarcia umowy sprzedaży spowoduje unieważnienie przetargu. Do wartości wyżej wymienionych działek nie są wliczone prace geodezyjne - czyli Gmina nie wskazuje granic działki. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 34 355 01 21 wew. 131).

Lelów, dnia 15 czerwca 2022 r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu