Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

159 883,50 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186039

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości Eurocent S.A. w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki udziału 7/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu, obręb 55, w rejonie ul. Młodzieży, składającej się z działki o numerze 28/1, o powierzchni 496 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00046985/7, za cenę nie niższą niż 75% wartości oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 159.883,50 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100 netto). Wskazana cena jest ceną netto, nie obejmującą podatku VAT. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

Warunki sprzedaży:

1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta – sprzedaż z wolnej ręki na udział w nieruchomości Eurocent S.A., sygn. akt VIII GUp 162/18 – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 24.06.2022 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 24.06.2022 r. na rachunek bankowy o nr. 57 1240 4432 1111 0000 4721 5959.     

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 27.06.2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie, ul. Wenecja 3/2.     
Szczegóły na:
www.zieciak.com.pl w zakładce ogłoszenia – nieruchomości.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu