Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIECIE, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186125

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWIECIE

ul. WOJSKA POLSKIEGO 124
86-100 ŚWIECIE

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ ŚWIECIA

 

zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Andrzeja Kozłowskiego Prezesa Zarządu: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 10 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody oraz z montażem obudowy studziennej na terenie części działki nr 5/25, położonej w obrębie ewidencyjnym Morsk, jednostce ewidencyjnej Świecie, gm. Świecie, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 5, 5a, 6, 8, 9 i 11 lit a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga uzgodnienia z Starostą Świeckim (w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz ochrony gruntów rolnych), Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Ministrem Klimatu i Środowiska, Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziałem w Bydgoszczy oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym pismem z dnia 13.06.2022r. zwrócono się do w/w organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) strony postępowania uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pok. nr 5, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 730 do 1530, wtorki w godzinach od 730 do 1600 oraz piątki w godzinach od 730 do 1500.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu