Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BISKUPIEC, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186153

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA BISKUPIEC

ul. NIEPODLEGŁOŚCI 2
11-300 BISKUPIEC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BISKUPCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXX/193/16 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Miejskiej w Biskupcu w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miast Biskupiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec w godz. od 8:00 do 15:30, w pok. nr 34. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, pok. nr 16.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Biskupcu, 11-300 Biskupiec,
    ul. Aleja Niepodległości 2,
  • za pomocą platformy epuap,
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, pok. nr 16

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Biskupca

/ - / mgr Kamil Kozłowski

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu